آرشیو اخبار قلب طهران

شاخه
نشست کمیته درآمد منطقه نشست کمیته درآمد منطقه
نشست دکتر سعادتی درهمایش استارت آپها هم اندیشی استارت آپ ها با محوریت گردشگری در قلب طهران
نشست معاون خدمات شهری و محیط زیست و شهردار ناحیه ۱ منطقه ۱۲ با مدیر بیمارستان طرفه نشست معاون خدمات شهری و محیط زیست و شهردار ناحیه ۱ منطقه ۱۲ با مدیر بیمارستان طرفه