آرشیو اخبار قلب طهران

شاخه
✅ بازديد سرپرست سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران و شهردار منطقه ١٢ از پروژه هاي داراي فرصت سرمايه گذاري و مشاركتي قلب تاريخي طهران ✅ بازديد سرپرست سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران و شهردار منطقه ١٢ از پروژه...
بررسي وضعيت ايمني بازار تهران محور نشست شهردار قلب تاريخي طهران و روساي برق منطقه اي خيام و مولوي بررسي وضعيت ايمني بازار تهران محور نشست شهردار قلب تاريخي طهران و روساي برق منطقه اي خيام و مول...
بازسازي و بهسازي بيمارستان بازرگانان محور نشست شهردار قلب تاريخي طهران و رئيس و هيئت مديره ي بيمارستان بازسازي و بهسازي بيمارستان بازرگانان محور نشست شهردار قلب تاريخي طهران و رئيس و هيئت مديره ي بي...
در نشست شورای مدیران معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به میزبانی منطقه 12 مصوب شد : تشکیل کارگروه ویژه در محدوده ی طهران ناصری
✅ نشست شوراي مديران معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با محوريت بررسي موضوعات منطقه ١٢ در قلب تاريخي طهران ✅ نشست شوراي مديران معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با محوريت بررسي موضوعات منطقه ١٢ در...
✅ بازديد معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از منطقه ١٢ و افتتاح برخي از پروژه هاي ترافيكي با حضور شهردار قلب تاريخي طهران (گزارش تصويري ٢) ✅ بازديد معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از منطقه ١٢ و افتتاح برخي از پروژه هاي ترافيكي ...
✅ بازديد معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از منطقه ١٢ و افتتاح برخي از پروژه هاي ترافيكي با حضور شهردار قلب تاريخي طهران (گزارش تصويري ١) ✅ بازديد معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از منطقه ١٢ و افتتاح برخي از پروژه هاي ترافيكي ...
✅ نشست كميته ي درآمد منطقه ١٢ ✅ نشست كميته ي درآمد منطقه ١٢
بررسي مسائل و موضوعات مختلف اجرايي در بازار بزرگ تهران محور نشست شهردار قلب تاريخي طهران ، دبيركل و روساي كميته هاي تخصصي جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار بررسي مسائل و موضوعات مختلف اجرايي در بازار بزرگ تهران محور نشست شهردار قلب تاريخي طهران ، دبي...