امامزاده و زیارتگاهها

عنوانآدرس
آرامگاه آقا سيد آقا جان چهارراه سيروس خ سيروس
آرامگاه آقا سید آقاجان خ سیروس
آرامگاه حاجي علي آقا تهراني مسجد قايم خ سعدي
آرامگاه صفي علي شاه خانگاه صفي علي شاه
آرامگاه صنيع الدوله خ اسلامبول
استاد سعيد نفيسي داخل بقعه آقا
امام زاده سید نصرالدین میدان قیام
امامزاده سید اسحاق خ ناصر خسرو - کوچه خدا بنده لو
امامزاده سید اسماعیل خ مصطفی خمینی - چهارراه سیروس
امامزاده سید ولی سبزه میدان - بازار بزرگ - نرسیده تیمچه ابوتراب
امامزاده یحیی بین خ ری - خ مصطفی خمینی
بقعه آقا (معروف به سر قبر آقا) انتهاي خ سيروس
بقعه امامزاده روح الله خ باب همایون
بقعه امامزاده نورالله خ باب همایون
بقعه پاته عطا محله كليميان
بقعه پیر عطار ناحیه عودلاجان - محله کلیمیان
بقعه سر قبر آقا انتهای خ مصطفی خمینی
بقعه هفت دختران اواسط خ مصطفی خمینی
بقعه هفت دختران خ سيروس
حاجي شيخ علي اصغر بروجردي چهارراه امير كبير و سيروس
خاندان هدايت خ اسلامبول
زيارتگاه پير عطار محله عودلاجان
قبر لطفعلي خان زند بازار امامزاده زيد
گور گروهي از مجاهدين مشروطيت و سربازان سيلا خوري م نزديك چهارراه امير كبير و سيروس
مرقد مرحوم بهاءالملك همداني همجوار با امامزاده يحيي