• عمارت بادگیر
  • تالار آیینه
  • عمارت حوضخونه
  • شمس العماره
  • کاخ گلستان
رئیس اداره سلامت

زویا جانب اللهی
region12.salamat@yahoo.com
فهرست مراکز
   
 مرکز فرآموز منطقه

باشگاه چاقی منطقه


مراکز سلامت