اداره بافت تاریخی

توضیحات عکس

سید محمد علی محمدی

سمت

مدير بافت تاريخي و ستاد گردشگري

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی

ارتباط با اداره تلفن : 96028770 فکس : 33546714 پست الکترونیک : gardeshgari.region12@tehran.ir