اداره امور بانوان

توضیحات عکس

فرزانه زمانی نیا

سمت

مسئول امور بانوان

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

دانشجوی دکتری روابط بین الملل

ارتباط با معاونت تلفن : 96028710 فکس : 96090820 پست الکترونیک :zamaninia-f@tehran.ir