مدیریت بحران

توضیحات عکس

علیرضا ملک

سمت

دبير ستاد مديريت بحران و پدافند غير عامل

سوابق تحصیلی

زیر مجموعه ها
ارتباط با ستاد بحران تلفن : 96028100 فکس : 96090820 پست الکترونیک : malek-ar@tehran.ir