اداره مدیریت پسماند


سید امین طباطبایی عدنانی

سمت

رئیس اداره مديريت پسماند

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات

ارتباط با اداره تلفن : 96028532 فکس : 96090820 پست الکترونیک :tabatabaei-am@tehran.ir