اداره آموزش

سحر سعیدی

 سمت

رئيس اداره آموزش

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس آمار و ریاضی

سوابق کاری رزومه
ارتباط با اداره تلفن : 96028840 فکس : 96090820 پست الکترونیک :saeidi-sah@tehran.ir