رسالت و شرح وظایف شهرداری تهران


شهرداری منطقه 12 بنا دارد تا به بهره گیری ازنیروهایانسانی با تجریه و کارامد و در بستر فن اوری های روز آمد و مناسب زمینه های لازم را برای ارتقا کیفیت زندگی در مرکز تاریخی شهر تهران با رویکرد توسعه گردشگری و زیست مومنانه فراهم نماید.

منطقه ای با کمترین الودگی زیست محیطی و آسیب های اجتماعی دسترسی مناسب به خدمات اساسی سلامت ایمن (آماده) در برابر حوادث غیر قابل پیش بینی طبیعی و انسانی برخوردار از تسهیلات لازم بای عبور و مرور و حمل و نقل پاک و محیط زیستی زیبا و سرسبز در بستر معماری مبتنی بر میراث تاریخی و فرهنگ ایرانی اسلامی و مردمی با فرهنگ متعالی و بالنده.

در این راستا با ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بین بخشهای مختلف مدیریت شهری و نیز با بهره گیری از مشارکت مردمی بخش خصوصی سازمانها و ستادهای غیر دولتی در جهت رفع نیازهای شهروندان گام برداشته تامین نیازای اساسی کارکنان و رضایت ذینفعان را شرط موفقیت خود می داند.