معرفی جاذبه های گردشگری بافت تاریخی تهران

تلفنهای تماس با اداره گردشگری منطقه 12


 

دفتر اداره گردشگری                      96028774

 

مدیر گردشگری منطقه 12              96028770

 

کارشناس اداره گردشگری              96028772