قائم مقام شهردارمنطقه


سمت

قائم مقام شهردار منطقه

سوابق تحصیلی

زیر مجموعه ها
ارتباط با اداره تلفن : 96028020 فکس : 96090820 پست الکترونیک :saadati-am@tehran.ir