سامانه نظارت همگانی 1888

 

 


برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در مسجد نور ناحیه 5 منطقه 12 مسئول سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در مسجد نور نمود.
برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در سرای محله فردوسی ناحیه 1 منطقه 12 كارشناسان سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در سرای محله فردوسی نمودند.
برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در هنرستان امام صادق ع منطقه 12 مسئول سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در هنرستان امام صادق (ع) نمود.
برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در مسجد امام زاده یحیی منطقه 12 مسئول سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در مسجد امامزاده یحیی (ع) نمود
برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در سرای محله آبشار منطقه 12 كارشناسان سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در سرای محله آبشار نمودند.
برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در دبیرستان شهید نواب صفوی منطقه 12 مسئول سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در دبیرستان شهید نواب صفوی نمود.