سامانه نظارت همگانی 1888

 

 


برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در مسجد فائق منطقه 12 كارشناسان سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در مسجد فائق نمودند.
برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در مسجد آشتیانیها منطقه 12 كارشناسان سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در مسجد آشتیانیها نمودند.
برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در سرای محله کوثر ناحیه 5 منطقه 12 كارشناسان سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي سرای محله کوثر ناحیه 5 نمودند.
برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در کلاس موسیقی سالمندان ناحیه 6 منطقه 12 كارشناسان سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در کلاس موسیقی سالمندان ناحیه 6 نمودند.
برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در کار آفرینی پامنار ناحیه 2 منطقه 12 كارشناسان سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در کار آفرینی پامنار ناحیه 2 نمودند.
برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در دبیرستان الغدیر ناحیه 5منطقه 12 كارشناسان سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در دبیرستان الغدیر ناحیه 5 نمودند.