اداره تشکیلات و بهبود روش ها

توضیحات عکس

محسن علائی راد

سمت

رئیس اداره تشكيلات و بهبود روش ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد

ارتباط با اداره تلفن : 96028610 فکس : 96090820 پست الکترونیک : alaei-mohs@tehran.ir