حوزه شهردار


پیمان حسین محسنی

سمت

شهردار منطقه

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

MPH مدیریت سلامت شهری

ارتباط با شهردار تلفن : 96028001 فکس : 96090820 پست الکترونیک : mayor.region12@tehran.ir