حوزه شهردار


علی محمد سعادتی

سمت

شهردار منطقه

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری مهندسی شهرسازی

کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی مهندسی معماری

ارتباط با شهردار تلفن : 96028001 فکس : 96090820 پست الکترونیک : mayor.region12@tehran.ir