معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

توضیحات عکس

علیرضا زمانی نژاد

سمت

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

ارتباط با معاونت تلفن : 96028600 فکس : 96090820 پست الکترونیک : zamaninejad-a@tehran.ir

اخبار حوزه

برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در مسجد فائق منطقه 12 كارشناسان سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در مسجد فائق نمودند.
برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در مسجد آشتیانیها منطقه 12 كارشناسان سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در مسجد آشتیانیها نمودند.
برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در سرای محله کوثر ناحیه 5 منطقه 12 كارشناسان سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي سرای محله کوثر ناحیه 5 نمودند.
برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در کلاس موسیقی سالمندان ناحیه 6 منطقه 12 كارشناسان سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در کلاس موسیقی سالمندان ناحیه 6 نمودند.
برگزاری کارگاه آموزشی و مسابقه با موضوع 1888 در کار آفرینی پامنار ناحیه 2 منطقه 12 كارشناسان سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه اقدام به برگزاري كلاس آموزشي و مسابقه فرهنگي در کار آفرینی پامنار ناحیه 2 نمودند.