معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری


مصطفی حسینی کومله

سمت

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری شهرسازی - طراحی شهری

کارشناسی ارشد طراحی شهری

کارشناسی مهندسی معماری

ارتباط با معاونت تلفن : 96028600 فکس : 96090820 پست الکترونیک : hoseinikoumleh@tehran.ir