معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

توضیحات عکس

علیرضا زمانی نژاد

سمت

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

ارتباط با معاونت تلفن : 96028600 فکس : 96090820 پست الکترونیک : zamaninejad-a@tehran.ir