معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

توضیحات عکس

علیرضا زمانی نژاد

سمت

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

ارتباط با معاونت تلفن : 96028600 فکس : 96090820 پست الکترونیک : zamaninejad-a@tehran.ir

اخبار حوزه

✅ بازديد سرپرست سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران و شهردار منطقه ١٢ از پروژه هاي داراي فرصت سرمايه گذاري و مشاركتي قلب تاريخي طهران ✅ بازديد سرپرست سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران و شهردار منطقه ١٢ از پروژه...
✅ انتخابات شهردار مدرسه در دبيرستان دخترانه زينبيه اسلامي ✅ انتخابات شهردار مدرسه در دبيرستان دخترانه زينبيه اسلامي
✅ پیمایش محیطی محله پامنار در ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران ✅ پیمایش محیطی محله پامنار در ناحيه ٢ قلب تاريخي طهران
✅ بازديد مشاور شهردار قلب تاريخي طهران در امور شوراياري ها از محله ي تختي و نشست با هيئت امناء محله ✅ بازديد مشاور شهردار قلب تاريخي طهران در امور شوراياري ها از محله ي تختي و نشست با هيئت امناء ...
بررسي وضعيت ايمني بازار تهران محور نشست شهردار قلب تاريخي طهران و روساي برق منطقه اي خيام و مولوي بررسي وضعيت ايمني بازار تهران محور نشست شهردار قلب تاريخي طهران و روساي برق منطقه اي خيام و مول...