معاونت شهرسازی و معماری

توضیحات عکس

مهدی صالحی

سمت

معاون شهرسازی و معماری

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد معماری

ارتباط با معاونت تلفن : 96028200 فکس : 96090820 پست الکترونیک : salehi-mah@tehran.ir

اخبار حوزه