معاونت شهرسازی و معماری


حامد سیفیان

سمت

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد معماری

ارتباط با معاونت تلفن : 96028200 فکس : 96090820 پست الکترونیک : seifian@tehran.ir