معاونت فنی و عمرانی


محمد اخوان لیمودهی

سمت

جانشین معاون فنی و عمرانی

سوابق تحصیلی

---

ارتباط با معاونت تلفن : 96028300 فکس : 96090820 پست الکترونیک : akhavan-l@tehran.ir

اخبار حوزه

✅ نشست بررسي وضعيت نگهداشت منطقه ١٢ ✅ نشست بررسي وضعيت نگهداشت منطقه ١٢
✅ بررسی جمع آوری آبهای سطحی محدوده ي بازار و کانال فردوسی محور نشست جانشین معاونت فنی و عمرانی منطقه ١٢ و مشاور آبهای سطحی ✅ بررسی جمع آوری آبهای سطحی محدوده ي بازار و کانال فردوسی محور نشست جانشین معاونت فنی و عمرانی ...
نشست بررسي تسریع در روند پروژه دسترسی های مترو پانزده خرداد در چهار راه گلوبندک نشست بررسي تسریع در روند پروژه دسترسی های مترو پانزده خرداد در چهار راه گلوبندک
آماده سازي محور ميدان امام حسين (ع) و پياده راه آئيني مذهبي هفده شهريور در بحث فني و عمراني در آستانه ي مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی آماده سازي محور ميدان امام حسين (ع) و پياده راه آئيني مذهبي هفده شهريور در بحث فني و عمراني در ... آماده سازي محور ميدان امام حسين (ع) و پياده راه آئيني مذهبي هفده شهريور در بحث فني و عمراني در آستانه ي مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی
✅ بازديد معاون فني و عمراني شهرداري تهران و شهردار قلب تاريخي طهران از پروژه ي زيرگذر گلوبندك ، دروازه هاي طهران قديم و ساختمان شهر كودك بوستان هرندي در منطقه ١٢ ✅ بازديد معاون فني و عمراني شهرداري تهران و شهردار قلب تاريخي طهران از پروژه ي زيرگذر گلوبندك ،...