معاونت فنی و عمرانی


محمد حسین کریمی

سمت

معاون فنی و عمرانی

سوابق تحصیلی

---

ارتباط با معاونت تلفن : 96028300 فکس : 96090820 پست الکترونیک : karimi-mo@tehran.ir