معاونت فنی و عمرانی

توضیحات عکس

آرش منظم

سمت

معاون فنی و عمرانی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

ارتباط با معاونت تلفن : 96028300 فکس : 96090820 پست الکترونیک : monazam@tehran.ir