معاونت خدمات شهری و محیط زیست


محمدرضا ندرلو

سمت

معاون خدمات شهری و محیط زیست

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک

ارتباط با معاونت تلفن : 96028500 فکس : 96090820 پست الکترونیک : nadarlo@tehran.ir