معاونت خدمات شهری و محیط زیست


نامدار شیخی

سمت

جانشین معاون خدمات شهری و محیط زیست

سوابق تحصیلی

---

ارتباط با معاونت تلفن : 96028500 فکس : 96090820 پست الکترونیک : 

اخبار حوزه

✅ نشست بررسی فرونسشت بخش مركزي چهارراه مولوی با حضور مشاور و رئيس دفتر شهردار قلب تاريخي طهران و جمعي از مديران شهري ، رئيس راهور منطقه ١٢ و مدیران شرکت آب و فاضلاب ناحیه بهارستان ✅ نشست بررسی فرونسشت بخش مركزي چهارراه مولوی با حضور مشاور و رئيس دفتر شهردار قلب تاريخي طهران ...
آماده سازي محور ميدان امام حسين (ع) و پياده راه آئيني مذهبي هفده شهريور در حوزه ي زيباسازي در آستانه ي مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی آماده سازي محور ميدان امام حسين (ع) و پياده راه آئيني مذهبي هفده شهريور در حوزه ي زيباسازي در آ... آماده سازي محور ميدان امام حسين (ع) و پياده راه آئيني مذهبي هفده شهريور در حوزه ي زيباسازي در آستانه ي مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی
آماده سازي محور ميدان امام حسين (ع) و پياده راه آئيني مذهبي هفده شهريور در بحث خدمات شهري در آستانه ي مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی آماده سازي محور ميدان امام حسين (ع) و پياده راه آئيني مذهبي هفده شهريور در بحث خدمات شهري در آس... آماده سازي محور ميدان امام حسين (ع) و پياده راه آئيني مذهبي هفده شهريور در بحث خدمات شهري در آستانه ي مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی
✅ تقدير از فرمانده و پرسنل يگان حفاظت شهرداري منطقه ١٢ همزمان با هفته ي نيروي انتظامي ✅ تقدير از فرمانده و پرسنل يگان حفاظت شهرداري منطقه ١٢ همزمان با هفته ي نيروي انتظامي
✅ اجراي طرح ساماندهي مشاغل خيابان صاحب جمع در ناحيه ٤ قلب تاريخي طهران ✅ اجراي طرح ساماندهي مشاغل خيابان صاحب جمع در ناحيه ٤ قلب تاريخي طهران