معاونت خدمات شهری و محیط زیست

توضیحات عکس

سعید نوروزیان

سمت

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

ارتباط با معاونت تلفن : 96028500 فکس : 96090820 پست الکترونیک : alamolhoda@tehran.ir

اخبار حوزه

بازدیدمدیرکل هماهنگی امورمناطق شهرداری تهران از سطح ناحیه 5 بازدیدمدیرکل هماهنگی امورمناطق شهرداری تهران از سطح ناحیه 5

بازدیدمدیرکل هماهنگی امورمناطق شهرداری تهران از سطح ناحیه 4

بازدیدمدیرکل هماهنگی امورمناطق شهرداری تهران از سطح ناحیه 4
بازدیدمدیرکل هماهنگی امورمناطق شهرداری تهران بازدیدمدیرکل هماهنگی امورمناطق شهرداری تهران ازنواحی 1و2و3 منطقه 12
جلسه دفاع پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی وفرهنگی بوستان سادات برگزارشد برگزاری جلسه دفاع پروژه ارزیابی تاثیرات اجتماعی وفرهنگی بوستان سادات