معاونت حمل و نقل و ترافیک

توضیحات عکس

سعید ارونقی

سمت

معاون حمل و نقل و ترافیک

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران

کارشناسی ارشد عمران (گرایش برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک)

ارتباط با معاونت تلفن : 96028400 فکس : 96090820 پست الکترونیک :aronaghi@tehran.ir