معاونت مالی و اقتصاد شهری

توضیحات عکس

یاسر موهبتی

سمت

معاون مالی و اقتصاد شهری

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد

کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد

ارتباط با معاونت تلفن : 96028900 فکس : 96090820 پست الکترونیک : mouhebati@tehran.ir