معاونت مالی و اقتصاد شهری


حامد حاجیان

سمت

سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری

سوابق تحصیلی

ارتباط با معاونت تلفن : 96028900 فکس : 96090820 پست الکترونیک : hajian-h@tehran.ir