معاونت امور اجتماعی و فرهنگی


سعید شاه میر

سمت

معاون امور اجتماعی و فرهنگی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

ارتباط با معاونت تلفن : 96028700 فکس : 96090820 پست الکترونیک shahmir@tehran.ir