معاونت توسعه منابع انسانی


سیروس نظریان آزاد

سمت

معاون توسعه منابع انسانی

سوابق تحصیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری

کارشناسی مهندسی IT

سوابق کاری رزومه
ارتباط با معاونت تلفن : 96028800 فکس : 33512328 پست الکترونیک : nazarian@tehran.ir