ناحیه ۱


محمد غفاری

سمت

شهردار ناحیه 1

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028150 فکس : 96090820 پست الکترونیک : ghafari-mo@tehran.ir