ناحیه ۱


سید مهدی موسوی

سمت

سرپرست ناحیه 1

سوابق تحصیلی

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028550 فکس : 96090820 پست الکترونیک :musavi-m@tehran.ir