ناحیه ۱


محمد تقی باقری تیر تاش

سمت

شهردار ناحیه 1

سوابق تحصیلی
ارتباط با ناحیه تلفن : 96028150 فکس : 96090820 پست الکترونیک : bagheri-mo@tehran.ir