ناحیه ۲


رضا یوسفی

سمت

شهردار ناحیه 2

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028250 فکس : 96090820 پست الکترونیک : yousefi-re@tehran.ir