ناحیه ۳


محسن حاتمی

سمت

شهردار ناحیه 3

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028350 فکس : 96090820 پست الکترونیک : hatami-mo@tehran.ir