ناحیه ۴


دانیال محمد حسینی

سمت

سرپرست ناحیه 4

سوابق تحصیلی

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028450 فکس : 96090820 پست الکترونیک : mohammadhosseini@tehran.ir

اخبار ناحیه