ناحیه ۴


حسین سعدی پور

سمت

سرپرست ناحیه 4

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت شهری

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028450 فکس : 96090820 پست الکترونیک :saadipour@tehran.ir