ناحیه ۴


مجید صادقی

سمت

سرپرست ناحیه 4

سوابق تحصیلی

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028450 فکس : 96090820 پست الکترونیک : sadeghi-maj@tehran.ir