ناحیه ۴


محمد دیبائی

سمت

سرپرست ناحیه 4

سوابق تحصیلی

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028450 فکس : 96090820 پست الکترونیک : sadeghi-maj@tehran.ir

اخبار ناحیه

بررسي وضعيت نوسازي محله تختي محور نشست سرپرست ناحیه ۴ قلب تاریخی طهران با دفتر نوسازی محله بررسي وضعيت نوسازي محله تختي محور نشست سرپرست ناحیه ۴ قلب تاریخی طهران با دفتر نوسازی محله
✅ خيابان ورزش در قلب تاريخي طهران ، محله ي هرندي ✅ خيابان ورزش در قلب تاريخي طهران ، محله ي هرندي
✅ نشست هم انديشي ساماندهي خرما فروشان خيابان تختي ✅ نشست هم انديشي ساماندهي خرما فروشان خيابان تختي
پیمایش محیطی محله ی هرندی در ناحیه ۴ قلب تاریخی طهران پیمایش محیطی محله ی هرندی در ناحیه ۴ قلب تاریخی طهران
✅ خيابان ورزش در قلب تاريخي طهران محله ي هرندي ✅ خيابان ورزش در قلب تاريخي طهران محله ي هرندي