ناحیه ۵


علی فرج نژاد

سمت

جانشین شهردار ناحیه 5

سوابق تحصیلی

---

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028550 فکس : 96090820 پست الکترونیک :farajnejad@tehran.ir