ناحیه ۵


حمید رضا غفاری

سمت

سرپرست ناحیه 5

سوابق تحصیلی

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028550 فکس : 96090820 پست الکترونیک :ghafari-ham@tehran.ir