ناحیه ۵

علیرضا ملک

سمت

شهردار ناحیه 5

سوابق تحصیلی

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028550 فکس : 96090820 پست الکترونیک :malek-ar@tehran.ir