ناحیه ۶

حسین سعدی پور

سمت

سرپرست شهردار ناحیه 6

سوابق تحصیلی
ارتباط با ناحیه تلفن : 96028650 فکس : 96090820 پست الکترونیک : saadipour@tehran.ir

اخبار ناحیه

✅ انتخابات شهردار مدرسه در دبيرستان دخترانه زينبيه اسلامي ✅ انتخابات شهردار مدرسه در دبيرستان دخترانه زينبيه اسلامي
پیمایش محیطی محور غرب خیابان ایران در ناحيه ٦ قلب تاريخي طهران پیمایش محیطی محور غرب خیابان ایران در ناحيه ٦ قلب تاريخي طهران
✅ نمایش صراط بر فرات كاري از گروه نمايشي مسجد اباذر در ناحيه ٦ قلب تاريخي طهران ✅ نمایش صراط بر فرات كاري از گروه نمايشي مسجد اباذر در ناحيه ٦ قلب تاريخي طهران
✅ پیمایش محیطی محله ایران در ناحيه ٦ قلب تاريخي طهران ✅ پیمایش محیطی محله ایران در ناحيه ٦ قلب تاريخي طهران
✅ پيمايش محيطي ناحيه ٦ ✅ پيمايش محيطي ناحيه ٦