ناحیه ۶


محمد دیبائی

سمت

شهردار ناحیه 6

سوابق تحصیلی
ارتباط با ناحیه تلفن : 96028650 فکس : 96090820 پست الکترونیک : dibaei@tehran.ir