شماره تلفن های تماس با ما

شماره تلفن های تماس با ما
حوزه عنوان داخلی مستقیم
تلفن گویا تلفن گویا 28000 96028000
 مرکز تماس مرکز تماس   28888  96028888
شهرسازي و معماري دفتر معاونت شهرسازی و معماری 28200 96028200
فني و عمران دفتر معاونت فنی و عمران 28300 96028300
حمل و نقل و ترافيك دفتر معاونت حمل و نقل و ترافيك 28400 96028400
خدمات شهری و محیط زیست دفتر معاونت خدمات شهري و محيط زيست 28500 96028500
برنامه ریزی و توسعه شهری دفتر معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري 28600 96028600
اجتماعی و فرهنگی دفتر معاونت اجتماعي و فرهنگي 28700 96028700
توسعه منابع انسانی دفتر معاونت توسعه منابع انساني 28800 96028800
مالی و اقتصاد شهری دفتر معاونت مالی و اقتصاد شهری 28900 96028900
ناحیه 1 دفتر شهرداری ناحیه 1 28150 96028150
ناحیه 2 دفتر شهرداری ناحیه 2 28250 96028250
ناحیه 3 دفتر شهرداری ناحیه 3 28350 96028350
ناحیه 4 دفتر شهرداری ناحیه 4 28450 96028450
ناحیه 5 دفتر شهرداری ناحیه 5 28550 96028550
ناحیه 6 دفتر شهرداری ناحیه 6 28650 96028650
اداره گردشگری
دفتر گردشگری
28774
96028774
اداره گردشگری
مدیر گردشگری
28770
96028770
 اداره گردشگری
کارشناس گردشگری
28772
 96028772
پست الکترونیک info.region12@tehran.ir