اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات


طیبه زین العابدینی

سمت

سرپرست اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره تلفن : 96028630 فکس : 96090820 پست الکترونیک :zeinolabedini@tehran.ir