اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات

حجت الله صدیف

حجت الله صدیف

سمت

رئيس اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی نرم افزار

ارتباط با اداره تلفن : 96028630 فکس : 96090820 پست الکترونیک : sodeif-h@tehran.ir

اخبار حوزه

پيروز حناچی، شهردار منتخب تهران شد پيروز حناچی، شهردار منتخب تهران شد
نشست تخصصي "احياي بناهاي تاريخي در ايران ، فرصت ها و چالش هاي پيش رو" با حضور دكتر سعادتي شهردار قلب تاريخي طهران و دكتر طالبيان معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري در عمارت مسعوديه نشست تخصصي "احياي بناهاي تاريخي در ايران ، فرصت ها و چالش هاي پيش رو" با حضور دكتر سعادتي شهردا...
✅ بازديد سرپرست سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران و شهردار منطقه ١٢ از پروژه هاي داراي فرصت سرمايه گذاري و مشاركتي قلب تاريخي طهران ✅ بازديد سرپرست سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران و شهردار منطقه ١٢ از پروژه...
بررسي وضعيت ايمني بازار تهران محور نشست شهردار قلب تاريخي طهران و روساي برق منطقه اي خيام و مولوي بررسي وضعيت ايمني بازار تهران محور نشست شهردار قلب تاريخي طهران و روساي برق منطقه اي خيام و مول...