اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات


سمت

رئيس اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره تلفن : 96028630 فکس : 96090820 پست الکترونیک :@tehran.ir