اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات

حجت الله صدیف

حجت الله صدیف

سمت

رئيس اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی نرم افزار

ارتباط با اداره تلفن : 96028630 فکس : 96090820 پست الکترونیک : sodeif-h@tehran.ir