اداره برنامه و بودجه

توضیحات عکس

فریدون مالکی

سمت

رئيس اداره برنامه و بودجه

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی

ارتباط با اداره تلفن : 96028620 فکس : 96090820 پست الکترونیک :maleki-fe@tehran.ir