قسمت بازرسي و نظارت فني


علی اصغر نیکخو

سمت

سرپرست قسمت بازرسي و نظارت فني

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره تلفن : 96028220 فکس : 96090820 پست الکترونیک :seif-ha@tehran.ir