قسمت بازرسي و نظارت فني

توضیحات عکس

هادی سیف

سمت

رئيس قسمت بازرسي و نظارت فني

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره تلفن : 96028220 فکس : 96090820 پست الکترونیک :seif-ha@tehran.ir