قسمت بازرسي و نظارت فني


بهمن اصغري

سمت

سرپرست قسمت بازرسي و نظارت فني

سوابق تحصیلی

---

ارتباط با اداره تلفن : 96028220 فکس : 96090820 پست الکترونیک :asghari-b@tehran.ir