اداره اجرای احکام


محمد رضا وحیدی

سمت

سرپرست اداره اجرای احکام

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره تلفن : 96028230 فکس : 96090820 پست الکترونیک :vahidi-mo@tehran.ir