مشاور شهردار در امور بانوان

توضیحات عکس

زهرا گلرو مفرد

سمت

مشاور شهردار در امور بانوان

سوابق تحصیلی

زیر مجموعه ها
ارتباط با اداره تلفن : 96028035 فکس : 96090820 پست الکترونیک :golrou@tehran.ir