اداره بازرسی

توضیحات عکس

جمشید یزدانی

سمت

رئيس اداره بازرسی

سوابق تحصیلی

زیر مجموعه ها
ارتباط با اداره تلفن : 96028040 فکس : 96090820 پست الکترونیک :yazdani-ja@tehran.ir