اداره بازرسی


جواد حمیدی راوری

سمت

رئيس اداره بازرسی

سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی عمران

کارشناسی ارشد و دکتری جغرافیای سیاسی

ارتباط با اداره تلفن : 96028040 فکس : 96090820 پست الکترونیک :hamidiravari@tehran.ir