روابط عمومی

توضیحات عکس

محمد باقر فرهند

سمت

رئيس روابط عمومی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

دانشجوی دکترای علوم سیاسی

ارتباط با اداره تلفن : 96028050 فکس : 96090820 پست الکترونیک :farhand@tehran.ir