روابط عمومی

توضیحات عکس

محمد باقر فرهند

سمت

رئيس روابط عمومی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

دانشجوی دکترای علوم سیاسی

ارتباط با اداره تلفن : 96028050 فکس : 96090820 پست الکترونیک :farhand@tehran.ir

اخبار حوزه

بازديد مدير عامل شركت مترو تهران و شهردار منطقه ١٢ از روند ادامه احداث خط هفت مترو بازديد مدير عامل شركت مترو تهران و شهردار منطقه ١٢ از روند ادامه احداث خط هفت مترو
بازديد دكتر ميرلوحي عضو شوراي شهر تهران و شهردار منطقه ١٢ از پروژه ي زيرگذر چهارراه گلوبندك ، پروژه بازنمايي دروازه هاي طهران قديم و بوستان شوش بازديد دكتر ميرلوحي عضو شوراي شهر تهران و شهردار منطقه ١٢ از پروژه ي زيرگذر چهارراه گلوبندك ، پ...
ملاقات مردمی شهردار ملاقات مردمی شهردار