روابط عمومی

توضیحات عکس

محمد باقر فرهند

سمت

رئيس روابط عمومی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

دانشجوی دکترای علوم سیاسی

ارتباط با اداره تلفن : 96028050 فکس : 96090820 پست الکترونیک :farhand@tehran.ir

اخبار حوزه

⚫️ بازديد معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و شهردار قلب تاريخي طهران از بازار تهران و هيئات مذهبي مردمي و حضور در مراسم سوگواري سيدالشهدا (ع) ⚫️ بازديد معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و شهردار قلب تاريخ...
⚫️ حضور معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و شهردار قلب تاريخي طهران در آئين تعزيه خواني در سبزه ميدان ⚫️ حضور معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و شهردار قلب تاريخي ...
✅ بازديد دكتر حق شناس عضو شوراي اسلامي شهر تهران و شهردار قلب تاريخي طهران از محدوده بازار و فعاليت هيئات مذهبي مردمي ✅ بازديد دكتر حق شناس عضو شوراي اسلامي شهر تهران و شهردار قلب تاريخي طهران از محدوده بازار و فع...
✅ برگزاری جلسه کمیته درآمد به ریاست شهردار قلب تاریخی طهران و بررسی موضوعات درآمدی منطقه ✅ برگزاری جلسه کمیته درآمد به ریاست شهردار قلب تاریخی طهران و بررسی موضوعات درآمدی منطقه