روابط عمومی


احمد کهربایی

سمت

رئیس روابط عمومی

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره تلفن : 96028050 فکس : 96090820 پست الکترونیک :kahrobaei@tehran.ir