اداره حقوقی

مهبد شکرائی

سمت

سرپرست اداره حقوقی

سوابق تحصیلی

زیر مجموعه ها
ارتباط با اداره تلفن : 96028060 فکس : 96090820 پست الکترونیک :sadeghi-mr@tehran.ir