اداره حقوقی


حامد محمدی

سمت

سرپرست اداره حقوقی

سوابق تحصیلی

ارتباط با ناحیه تلفن : 96028060 فکس : 96090820 پست الکترونیک : mohamadi-ha@tehran.ir