مدیر دفتر شهردار و پیگیری امور


فرشید ایاز

سمت

مدیر دفتر شهردار و پیگیری امور

سوابق تحصیلی

زیر مجموعه ها
ارتباط با اداره تلفن : 96028005 فکس : 96090820 پست الکترونیک :ayaz@tehran.ir