مدیر دفتر شهردار و پیگیری امور


سیروس عزیزی

سمت

مدیر دفتر شهردار و پیگیری امور

سوابق تحصیلی

---

ارتباط با اداره تلفن : 96028005 فکس : 96090820 پست الکترونیک :azizi-si@tehran.ir