اداره درآمد


هادی اخوان

سمت

رئیس اداره درآمد

سوابق تحصیلی

لیسانس حقوق

فوق لیسانس مدیریت

ارتباط با اداره تلفن : 96028930 فکس : 96090820 پست الکترونیک :akhavan-h@tehran.ir