اداره درآمد

توضیحات عکس

مهدی صبوری قمی

سمت

رئيس اداره درآمد

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره تلفن : 96028930 فکس : 96090820 پست الکترونیک :sabouri-ma@tehran.ir