اداره فرهنگی


زهرا گلرو منفرد

سمت

رئيس اداره فرهنگی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی امور فرهنگی

ارتباط با اداره تلفن : 96028720 فکس : 96090820 پست الکترونیک :golrou@tehran.ir