اداره فرهنگی

توضیحات عکس

سعید شرف دوست

سمت

رئيس اداره فرهنگی

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره تلفن : 96028720 فکس : 96090820 پست الکترونیک :sharafdoost@tehran.ir