اداره آموزش و مشارکتهای اجتماعی

توضیحات عکس

مهناز اسکندر

سمت

رئيس اداره آموزش و مشارکتهای اجتماعی

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره تلفن : 96028479 فکس : 96090820 پست الکترونیک :eskandar@tehran.ir