جمعیت منطقه 12 شهر تهران بر اساس سرشماری های نفوس ومسکن  انجام شده توسط مرکز آمار ایران درسال 1390
مساحت منطقه

محله    جمعیت کل   جمعیت زنان
   جمعیت مردان
    جمعیت خانوار
مساحت
(هکتار)
آبشار 22,250 11,217 11,033 7,380 78,3961
پامنار 2,932 1,520 1,412 977  120,7474
امامزاده يحيي 14,024 7,124 6,900 4,562  67,9997
ايران 22,044 11,337 10,707 7,286  120,4439
بازار 6,179 3,220 2,959 2,106  157,6566
بهارستان 16,505 8,491 8,014 5,521  155,1010
تختي 22,144 11,158 10,986 7,207  85,8727
دروازه شميران 33,297 16,563 16,734 10,596  122,0579
سنگلج 26,829 13,650 13,179 8,814  162,3478
شهيد هرندي 22,720 11,637 11,083 7,469  172,5882
فردوسي 8,467 4,345 4,122 2,768  207,5295
قيام 18,190 9,361 8,829 5,952  68,8820
کوثر 24,030 12,314 11,716 7,868  81,6946
جمع کل 239,611 121,937 117,674 78,506  1600,8235