مهدی کرمی ده باغی

سمت

رئیس اداره زیباسازی

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره تلفن : 96028545 فکس : 96090820 پست الکترونیک :dehbaghi@tehran.ir