توضیحات عکس

علیرضا افتخاری

سمت

رئیس اداره زیباسازی

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی مدیریت

ارتباط با اداره تلفن : 96028532 فکس : 96090820 پست الکترونیک :eftekhari-alir@tehran.ir