امیر دوست محمدی

سمت

سرپرست اداره فضای سبز

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره تلفن : 96028515 فکس : 96090820 پست الکترونیک : doustmohammadi@tehran.ir