علیرضا حسیبی

سمت

رئیس اداره فضای سبز

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره تلفن : 96028514 فکس : 96090820 پست الکترونیک :hasibi@tehran.ir