اداره دفتر فني معاونت فني و عمراني

حامد محمدحسنی

سمت

رئيس اداره دفتر فني معاونت فني و عمراني منطقه 12

سوابق تحصیلی

زیر مجموعه ها
ارتباط با اداره تلفن : 96028310 فکس : 96090820 پست الکترونیک : hasani-ham@tehran.ir