اداره دفتر فني معاونت فني و عمراني

عطااله راثی

سمت

سرپرست اداره دفتر فني معاونت فني و عمراني منطقه 12

سوابق تحصیلی

زیر مجموعه ها
ارتباط با اداره تلفن : 96028310 فکس : 96090820 پست الکترونیک :@tehran.ir