اداره حراست


عباس دودانگه

سمت

رئیس اداره حراست

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره حراست تلفن : 96028030 فکس : 96090820 پست الکترونیک :dodangeh-ab@tehran.ir