اداره حراست


علی اصغر هنرور

سمت

رئیس اداره حراست

سوابق تحصیلی

ارتباط با اداره حراست تلفن : 96028030 فکس : 96090820 پست الکترونیک : honarvar-a@tehran.ir