واحد ایثارگران


سمت

كارشناس مسئول امور ايثارگران معاونت توسعه منابع انساني

سوابق تحصیلی

تلفن : 96028830 پست الکترونیک :@tehran.ir