واحد ایثارگران


محمد علی دائی حامد

سمت

كارشناس مسئول امور ايثارگران معاونت توسعه منابع انساني

سوابق کاری رزومه
سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت شهری

کارشناسی مهندسی کشاورزی

تلفن : 96028830 پست الکترونیک :daei-m@tehran.ir