اداره امور اداری و کارگزینی


رضا کبیری

سمت

رئیس اداره امور اداری و کارگزینی

سوابق تحصیلی

کاردانی کاربرد کامپیوتر

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی