شرح وظایف شهرداری منطقه

عنوان پست : شهردار منطقه

شرح وظيفه :

-  دريافت برنامه ها وسياست هاي مصوب شهرداري درارتباط با وظايف منطقه و برنامه ريزي جهت اجراي آنها .

-  نظارت بر رعايت كليه قوانين و مقررات مرتبط با وظايف و اقدام لازم جهت اجراي صحيح تمامي آئين نامه ها و دستورالعملهاي ابلاغي شهرداري ، ضمن كسب اطلاع مستمر از تغييرات آنها .

-  كنترل و نظارت بر حفظ و اداره كردن دارائيهاي منقول و غير منقول شهرداري منطقه .

-  نظارت بر انجام معاملات شهرداري منطقه اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول ، اجاره و استيجاره بنام شهرداري و همچنين امور مربوط به اراضي و املاكي كه در مسير طرحهاي عمراني قرار مي گيرند ، با رعايت مقررات آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداري و براساس اختيارات تفويض شده .

-  نظارت بر برآورد و پيشنهاد بودجه ساليانه منطقه براساس فرمها و دستورالعملهاي ابلاغي ازطرف شهــــرداري مركز و درخواست اصلاح و يا متمم بودجه در صورت نياز.

-  نظارت بر انجام كليه هزينه هاي جاري وعمراني در چارچوب بودجه مصوب و تهيه گزارشهاي مالي و آمارهاي موردنياز بر حسب الزامات قانوني و يا آئين نامه و ضوابط شهرداري .

تبصره : مسئوليت اجراي بودجه شهرداري منطقه به عهده شهردار و معاون مالي و اداري منطقه است و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار به هريك از مأمورين ديگر شهرداري رفع مسئوليت نخواهد كرد .

-  نظارت بر وصول عوارض و درآمدهاي قانوني شهرداري در سطح منطقه طبق تعرفه ها و دستورالعملهاي مربوط و تلاش جهت تشويق مردم به پرداخت به موقع عوارض و استقبال از همكاري و همياري شهروندان .

-  نظارت بر انجام امور اداري ، پرسنلي ،‌خدماتي و تداركاتي منطقه درچارچوب قوانين ومقررات .

-  پيشنهاد اسامي اعضاء كميسيونهاي معاملات وتحويل با رعايت مقررات مربوطه .

-  نظارت بر انجام امور مربوط به صدور پروانه ساختمان‌، پايان كار ساختمان‌ ، پروانه كسب ، گواهي عدم خلاف ، استعلام طرح و رسيدگي به تقاضاي تفكيك و بطور كلي كنترل ساخت و ساز در سطح منطقه و جلوگيري از فعاليتهاي ساختماني غير مجاز طبق ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي .

نظارت بر نحوه اجرا و انجام عمليات عمراني مانند احداث، اصلاح و توسعه معابر سواره رو، پياده رو و ميادين، جدولبندي، آسفالت و موزائيك معابر و نظاير آن در چارچوب برنامه ها و دستورالعملهاي ابلاغي .


برای مشاهده شرح وظایف سایر پستهای سازمانی اینجا کلیک کنید