امامزاده ها و مساجدامامزاده اسماعيل

امامزاده زيد

امامزاده سيدنصر الدين

بزرگترين مسجد: مسجد امام

کوچكترين مسجد: مسجد فخار روبروي كوچه دولت آبادي 20متر

زيباترين مسجد: شيخ فضل الله نوري شيخ فضل الله نوري

فرهنگي ترين مسجد: مسجد بينايي مسجد بينايي

    قديمي ترين مسجد: مسجد امام- قنات آباد- ارگ- قنبرعلي خان سال 1285- مسجد مشيرالسلطنه- سيد عزيرا... مسجد امام- قنات آباد- ارگ- قنبرعلي خان سال 1285- مسجد مشيرالسلطنه- سيد عزيرا...

    مسجد جامع منطقه: مسجد حاج رجبعلي در خونگاه